In English

Aktuellt

Stacks Image 27201

Svensk Tennis Göteborg
»
Hemsida
»
Nyheter från Tennis Göteborg

Aktuellt

Stacks Image 27199

Svensk Tennis Göteborg
»
Hemsida
»
Nyheter från Tennis Göteborg

Vad händer i hallen?

Nyheter från Hönö TS

Projektering av padelhall

 • 2020-06-08

Bästa medlemmar,

Vi vill informera att styrelsen har tagit beslutet att arbeta för att kunna erbjuda padel i Hönö TS regi.

Huvudspår är att bygga in den utebana som ligger närmst hallen för att anlägga tre stycken padelbanor. I maj lämnade styrelsen in bygglov till kommunen enligt bilden. Padelhallen kommer byggas ihop med nuvarande hall så padelspelare får access till omklädningsrum och café.

Vi kommer kontinuerligt informera er medlemmar via vår hemsida om hur det går med utredningen.

/ Styrelsen och Hallgruppen

Kallelse till årsmöte i Hönö Tennissällskap 2020-03-28

 • 2020-03-17

På grund av det rådande läget med Coronaviruset kommer styrelsen vid nästa styrelsemöte den 25 mars besluta huruvida vi skall genomföra årsmötet som planerat eller ej. Dock skickar vi ändå ut kallelsen så att den blir stadgeenligt utlyst om vi skall genomföra årsmötet.

Vänligen returnera detta mail om ni avser att delta på årsmötet så vi får en uppfattning om hur många som tänker deltaga. Baserat på förväntat antal deltagare gör vi en bedömning om årsmötet kan genomföras den 28 mars.

Årsberättelsen kommer skickas ut i ett separat mail innan årsmötet.

Tid: 10:00

Plats: Konferensrummet i tennishallen

Agenda:

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Val av två justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare
 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 5. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret
 6. Revisorernas berättelse för samma tid
 7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av tillgängliga vinstmedel
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 9. Beslut om årsavgift till föreningen för innevarande verksamhetsår
 10. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter
 11. Val av revisor och revisorssuppleant
 12. Val av ledamöter i valberedningen
 13. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild ledamot hos styrelsen skriftligt begärt senast tre veckor före årsmötet.
  1. Valnämnden föreslår att årsmötet beslutar om att ändra antalet ledamöter från 3 till 4 i valnämnden och därmed kan HTS fullfölja inriktningen om 50/50 fördelning och att minst en representant från styrelsen blir invald.

Valnämndens förslag till sammansättning av Hönö Tennis Sällskaps styrelse för verksamhetsåret 2020 – 2021.

Ett år kvar på mandatperioden har:

 • Casper Wickman
 • Stanley Olsson

Valnämnden föreslår nedanstående personer till ordinarie styrelseledamöter att väljas på två år:

 • Britta Edefors
 • Helene Berntsson
 • Malin Ersman
 • Hans Lannefors
 • Patrik Björler
 • Emma Jarlsmark

Att väljas till suppleanter på två år föreslås:

 • Magnus Jonasson
 • Nina Carlsson

Att väljas till revisor på två år föreslås:

 • Ulf Brocker

Att väljas till revisorssuppleant på ett år föreslås:

 • Aste Olindersson

Till Valnämnd för HTS 2020– 2021 föreslås för årsmötet att utse nedan föreslagna:

 • Helene Berndtsson,
 • Victoria Johansson
 • Sören Renulf
 • Sune Karlsson

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Angående Coronavirus

 • 2020-03-13

Bästa medlemmar,

Här kommer information om hur Hönö Tennissällskap för närvarande kommer att förhålla sig till situationen angående Corona-spridningen.

Enligt Folkhälsomyndigheten (Pressträff om covid-19 (coronavirus) 13 mars) så rekommenderar inte myndigheten att idrottsföreningar stänger ner sin verksamhet på grund av Corona. Så länge skolor är öppna som vanligt så innebär detta ingen extra risk.

Så Hönö TS kommer

 • Fortsätta kursverksamheten, strötidsbokningar och abonnemang tillsvidare
 • Inte att arrangera några extra aktiviteter utöver det som anges ovan
 • Stänga ner kursverksamheten om skolorna i kommunen beslutar att stänga
 • Följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Med vänlig hälsning

Styrelsen Hönö TS

 

Nedan följer informationsutskick från Svenska Tennisförbundet.

 

Information om coronavirus

Svenska Tennisförbundet har med anledning av coronaviruset fått frågor från föreningar och utövare om förhållningssätt för verksamhet och tävlande.

Regeringen har förbjudit alla allmänna sammankomster med mer än 500 personer, vilket också berör idrottsevenemang. Det finns inga direktiv gällande den dagliga verksamheten i idrottsföreningar, utan det är upp till varje förening att själv utifrån sina förutsättningar och verksamhet fatta sunda beslut i syfte att minska smittorisken. Svenska Tennisförbundet fungerar här som stöd till föreningarna.

Förbundsstyrelsen har beslutat att ställa in alla planerade landslagsaktiviteter och nationella utbildningsaktiviteter som var planerade att genomföras under mars månad. Detta utifrån att minska resandet. Beslut om aprils månads aktiviteter och tävlingar är ännu inte tagna, det vill säga ligger fast tills något annat meddelas. Förbundsstyrelsen tar situationen på stort allvar, följer utvecklingen noga och är beredd att fatta snabba beslut utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut.

Samhällets åtgärder fokuseras nu på att bekämpa spridningen av coronaviruset men samtidigt finns det en stor respekt för att restriktionerna även kan komma att innebära ekonomiska konsekvenser för föreningarna. Idrotten står här samlad genom de olika idrottsförbunden och Riksidrottsförbundet som löpande för samtal med regeringen.

Nedan följer kortfattad information riktad till utövare och föreningar.

För utövare
• Om du är sjuk gäller vanligt förhållningssätt – åk inte till tävlingen eller träningen.
• Du behöver inte tacka för matchen genom att ta i hand. Det räcker att säga ”tack för matchen”.
• Använd bara din egen handduk och din egen vattenflaska.
• Tvätta händerna med tvål och varmt vatten och använd handsprit om tillgängligt.

För föreningar
• God handhygien är en viktig förebyggande åtgärd. Säkerställ möjlighet för era besökare att kunna tvätta händerna. Se till att handtvål, och gärna handsprit, finns tillgängligt.
• Ladda gärna ner affischen God handhygien (pdf) som kan sättas upp på lämpliga ställen i tennishallen
• Vi uppmanar föreningar att löpande följa råd och hänvisningar från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet

Ytterligare information
Folkhälsomyndigheten har en samlingssida på myndighetens webbplats med aktuell information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Där finns de senaste uppdateringarna om smittspridning, riskbedömning, resor med mera.

Frågor gällande coronavirus, smittspridning, riskbedömning, resor m.m. hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten, ring 113 13

Uppdaterad information riktad till föreningar och utövare kommer vi löpande att publicera på Tennis.se

Nationella aktiviteter/tävlingar som ställs in under mars månad
• 20–22 mars: Träningsläger U13, Jönköping
• 25–26 mars: Fysläger U16 Bosön, Stockholm
• 26-28 mars: Multi SkillZ-utbildning, Helsingborg
• 7-14 mars: WTT Juniors, Kramfors (inställt av ITF)

Med vänliga hälsningar,
Svenska Tennisförbundet

 

Följ oss på Instagram..

.. eller via Facebook

Stacks Image p26906_n26974
Stacks Image p26906_n26977
Stacks Image p26906_n26980
Stacks Image p26906_n26983
Stacks Image p26906_n26986
Stacks Image p26906_n27005
Stacks Image p26906_n27008
Stacks Image p26906_n27035
Stacks Image p26906_n27014
Stacks Image p26906_n27011
Stacks Image p26906_n27033
Stacks Image p26906_n27020

Anders Larssons Måleri

Stacks Image p26906_n27090
Stacks Image p26906_n27023
Stacks Image p26906_n27056
Stacks Image p26906_n27068
Stacks Image p26906_n27070
Stacks Image p26906_n27108
Stacks Image p26906_n27072
Stacks Image p26906_n27096