In English

Aktuellt

Stacks Image 27201

Svensk Tennis Göteborg
»
Hemsida
»
Nyheter från Tennis Göteborg

Aktuellt

Stacks Image 27199

Svensk Tennis Göteborg
»
Hemsida
»
Nyheter från Tennis Göteborg

Vad händer i hallen?

Nyheter från Hönö TS

Kallelse till årsmöte i Hönö Tennissällskap 2020-03-28

På grund av det rådande läget med Coronaviruset kommer styrelsen vid nästa styrelsemöte den 25 mars besluta huruvida vi skall genomföra årsmötet som planerat eller ej. Dock skickar vi ändå ut kallelsen så att den blir stadgeenligt utlyst om vi skall genomföra årsmötet.

Vänligen returnera detta mail om ni avser att delta på årsmötet så vi får en uppfattning om hur många som tänker deltaga. Baserat på förväntat antal deltagare gör vi en bedömning om årsmötet kan genomföras den 28 mars.

Årsberättelsen kommer skickas ut i ett separat mail innan årsmötet.

Tid: 10:00

Plats: Konferensrummet i tennishallen

Agenda:

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Val av två justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare
 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 5. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret
 6. Revisorernas berättelse för samma tid
 7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av tillgängliga vinstmedel
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 9. Beslut om årsavgift till föreningen för innevarande verksamhetsår
 10. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter
 11. Val av revisor och revisorssuppleant
 12. Val av ledamöter i valberedningen
 13. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild ledamot hos styrelsen skriftligt begärt senast tre veckor före årsmötet.
  1. Valnämnden föreslår att årsmötet beslutar om att ändra antalet ledamöter från 3 till 4 i valnämnden och därmed kan HTS fullfölja inriktningen om 50/50 fördelning och att minst en representant från styrelsen blir invald.

Valnämndens förslag till sammansättning av Hönö Tennis Sällskaps styrelse för verksamhetsåret 2020 – 2021.

Ett år kvar på mandatperioden har:

 • Casper Wickman
 • Stanley Olsson

Valnämnden föreslår nedanstående personer till ordinarie styrelseledamöter att väljas på två år:

 • Britta Edefors
 • Helene Berntsson
 • Malin Ersman
 • Hans Lannefors
 • Patrik Björler
 • Emma Jarlsmark

Att väljas till suppleanter på två år föreslås:

 • Magnus Jonasson
 • Nina Carlsson

Att väljas till revisor på två år föreslås:

 • Ulf Brocker

Att väljas till revisorssuppleant på ett år föreslås:

 • Aste Olindersson

Till Valnämnd för HTS 2020– 2021 föreslås för årsmötet att utse nedan föreslagna:

 • Helene Berndtsson,
 • Victoria Johansson
 • Sören Renulf
 • Sune Karlsson

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Följ oss på Instagram..

.. eller via Facebook

Stacks Image p26906_n26974
Stacks Image p26906_n26977
Stacks Image p26906_n26980
Stacks Image p26906_n26983
Stacks Image p26906_n26986
Stacks Image p26906_n27005
Stacks Image p26906_n27008
Stacks Image p26906_n27035
Stacks Image p26906_n27014
Stacks Image p26906_n27011
Stacks Image p26906_n27033
Stacks Image p26906_n27020

Anders Larssons Måleri

Stacks Image p26906_n27090
Stacks Image p26906_n27023
Stacks Image p26906_n27056
Stacks Image p26906_n27068
Stacks Image p26906_n27070
Stacks Image p26906_n27108
Stacks Image p26906_n27072
Stacks Image p26906_n27096